ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KÖSZÖNTŐ

Kedves Ügyfelem!

Köszönöm, hogy elolvasod a www.violart.hu honlaphoz tartozó adatkezelési tájékoztatóm! Ezen tájékoztatóban részletesen tájékozódhatsz adatkezelési gyakorlatomról, vagyis, hogy mi történik az adataiddal a www.violart.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) használata, és az azon keresztül értékesített szolgáltatás igénybevétele alatt.

Fontos számomra ügyfeleim adatainak védelme. Ennek érdekében a virtuális asszisztens és weboldalkészítés során mindvégig a személyes adatokat bizalmasan a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
  • az információs       önrendelkezési jogról   és            az információszabadságról szóló 2011. évi                           törvény (Infotv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adom:

2.FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei:

név: Alföldi Viola

székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rkp. 22

e-mail: info@violart.hu

4.NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkánkat.

Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdésed van, vagy érdeklődsz a szolgáltatásom iránt, lehetőséged van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy időpontfoglalón keresztül.

Az időpontfoglalón keresztül olyan ügyfelek jelentkezését várom akik marketing és/vagy virtuális asszisztensel szeretnének dolgozni, illetve weboldalt szeretnének készítettni. Itt kizárólag annak érdekében kérek el adatot, hogy felvehessem a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljak.

E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámodat csak akkor add meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretnéd, hogy kérdésedre válaszoljak, az alapvető kommunikáció nálam írásban történik.

4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, cég neve

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum 6 hónapig.

 4.2. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk.

4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 169. § (1)-(2) bekezdések]

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.2.5. Adattovábbítás: a számlák kiállítása során a NAV számlázó programját használom.

4.3.   Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Mindent megteszek annak érdekében, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek szolgáltatásommal. Amennyiben mégis panasszal fordulsz hozzám, az ügy elintézése érdekében adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.

4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése

4.3.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]

4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

4.4.   Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

4.4.1. Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

4.4.3. A kezelt adatok köre:

IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő,   Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek Az adatkezelés időtartama: 2 év

 

4.5.   Cookie (“süti”) kezelés

4.5.1 Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

  • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  • Marketing cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

A sütiket törölheted saját számítógépedről, illetve letilthatod a böngésződben a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatod ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

Az alábbi cookie-kat használom:

4.5.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

4.5.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.5.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a weboldalon

4.6.   Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

A marketing és virtuális asszisztens szolgáltatás valamint weboldal készítés népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartok fent.

4.6.1. Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a marketing és virtuális asszisztens szolgáltatás valamint weboldal készítés népszerűsítése weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a vállalkozásom népszerűsítése.

4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],

4.6.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram/Tiktok közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

4.6.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Szem előtt tartva az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó), technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszünk garantálni.

A személyes adatokat Az Európai Unió területén tárolom.

Adattörlés/ Adatmódosítás/ Adatkorlátozás

Igénylés célja:

Igénylés célja: